05 LÝ DO NHÀ NÔNG NÊN DÙNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC NHẬT| GFC