THẤU HIỂU VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ĐA LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG |GFC