• NPK 15-5-25 +TE

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 19-5-25 +TE

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 

  Xuất xứ:                

 • NPK 20-20-15

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Superiority NPK 20-20-15

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 40 kg

  Xuất xứ:                   PRC

 • NPK 30-10-10

   

  Phân loại:                Phân bón vô cơ

  Màu sắc:

  Bao bì:                      Bao Toca 3010

  Dạng phân bón:       

  Khối lượng:             Bao 25 kg

  Xuất xứ:                   Trung Quốc