DÙNG PHÂN BÓN NPK 16-16-16 ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN |GFC