TỔNG HỢP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT PHÂN BIỆT PHÂN BÓN THẬT VÀ GIẢ |GFC