PHÂN ĐẠM: VAI TRÒ VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐỂ TĂNG NĂNG SUẤT CHO CÂY TRỒNG |GFC